GRAND OPENING SALE - SAVE 20% WITH PROMO CODE: GRAND

2 beyazıt 974

Beyazıt Camii ve Sultan II Beyazid Han Türbesi

Osmanlı, Hristiyan Engizisyon mahkemelerinin işkencelerinden kaçan Müslümanları Kuzey Afrika’ya, Yahudileri ise Rumeli’ye yerleştirdi. Cem’in Rodos Şövalyeleri’ne ve Papa’ya sığınmasıyla olay bir dış sorun haline geldi. Şah İsmail, Anadolu’da şiiliği yaymak ve bu yolla Osmanlı topraklarını ele geçirmek istiyordu. Bayezid, 1484’de Balkan seferine çıkılarak Kili ve Akkerman kaleleri alındı. Buraların alınması ile;Osmanlı Kırım kara bağlantısı sağlamış oldu. Merkezî bir yerde olması ve tarihi özelliklere sahip muhteşem bir yapı olması dolayısıyla yerli ve yabancı turistlerce de büyük ilgi görmekte ve ziyaret edilmekte­dir. Gövde kırmızı taşlarla sekiz şerit ha­linde işlenmiştir. Pabuç üstünde ve şerefe altında kırmızı taşlarla geometrik süsler bulunmaktadır. Şerefe stalaktitleri dört sı­ra halinde sarkıtmalarla zenginleştirilmiş­tir. Korkulukları klasik üslûbta, şebekeli­dir11.

Dr. Mustafa Palancıoğlu; Kentsel Dönüşümde marka projelere imza attıkları çalışmalara devam ettiklerini belirterek, Yıldırım Beyazıt Kentsel Dönüşüm alanındaki çalışmaları inceledi. 1502’de İran’da Safevi devleti kuruldu. Safevi Devleti’ni kuran Türk asıllı Şah İsmail şii mezhebine mensuptu. Şiiliğin yayılmasını devlet siyaseti haline getirmişti. 1487 de Karamanoğulları kesin olarak ortadan kaldırıldı. Böylelikle Anadolu Türk birliği konusunda Osmanlı Devleti’nin önündeki en büyük engeli son verilmiş oldu. Padişahı yükselme devir içinde bir duraklama devri olarak addedilen 2. Bayezid Dönemi önemli siyasi olayları maddeler halinde (özet) anlatmaya çalışacağız.

Böylece Osmanlılar ilk defa Adana’yı işgal etmiş oldular. Karagöz Mehmet Paşa güneye yönelerek Tarsus’u da aldı. Akdeniz sahiline kadar inince Çukurova’nın da Osmanlı hâkimiyetine geçtiği sanıldı. Zaten burası Memlüklüler’in kendilerine ait topraklar değildi. Onların idaresindeki Ramazanoğulları Beyliği’ne bağlıydı.

Bu çerezler, web sitesinin temel işlevlerini ve güvenlik özelliklerini anonim olarak sağlar. Kamer Sultan ise Bayezid’in Gülruh adlı karısından doğ­muştur. Bursada annesinin türbesinde gömülüdür. Davud Pa­şanın oğlu Mustafa Beyle evliydi. Babası Malkara’nın Sırt kö­yünü 1491’de kızına vermişti. Aynişah Sultan Aşıkpaşazâde târihine göre Uğurlu Meh-med Beyinoğlu Ahmed Mirza ile 1490’da evlenmiştir.

Sadrazam Karamanlı Mehmet Paşa, Cem’i padişah yapmak istiyordu. Bu olaydan sonra iktidar mücadelesi başladı. 1513 tarihli olan türbe kare planlı ve tek kubbelidir. Özgün inşa kitabesi bulunan türbe, düzgün kesme taş malzeme ile inşa edilmiştir. Türbe Şehzade Ahmed’in oğlu Şehzade Osman Çelebi için yapılmıştır. Sultan II.Bayezid 8.Osmanlı padişahıdır.

Osmanlı Devleti’nde şehzadelere neden Rumeli’de sancakbeyliği verilmez?

Bu sebeple Kemal Reis komutasındaki Türk donanması iki defa İspanya üzerine sefer yaptı. Bu iki sefer ne yazık ki İspanya’daki son Müslüman devleti Gırnâta’nın yıkılmasını önleyemedi . Kemal Reis’in Batı Akdeniz’e müdahale niteliğindeki seferleri; İspanya’daki Müslümanların Kuzey Afrika’ya göçünü sağladı. Kuzey Afrika’da Türk gücüne, idaresine ve adaletine büyük bir hayranlık doğmasına sebep oldu. Türk hâkimiyetinin gelecekte buralara uzanmasının ve tutunmasının temelleri atıldı. II. Beyazid Osmanlı imparatorluğunun 8. Padişahın lakabı ise, Sultan-ı Beyazıt’tır. II. Bayezid ise, 1447 yılında Dimetoka Yunanistan’da doğmuştur.

Beyazıt 3 aralık 1448de Dimetokada doğdu.Yedi yaşındayken Hadım Ali Paşa nezaretinde Amasya valiliğine tayin edildi Amasya Selçuklulardan beri önemli bir ilim ve kültür merkeziydi. Padişah olacak şehzadelerin yetişmesi için bu vilayette bütün şartlar vardı. Caminin batı yanında U planlı medrese bulunur. Kuzeydeki giriş kapısının karşısında, sekizgen kasnaklı bir kubbeyle örtülü, kare planlı dersane bölümü vardır. Sultan Selim’e Dimetoka’da çekilmek istediğini söyleyen II. Bayezid, oğlunun cülusundan 11 gün sonra kalabalık bir grup ile İstanbul’dan Dimetoka’ya doğru yola çıktı. Yola çıktığında da çok hasta ve bitkin olan II. Bayezid ata binemedi, ancak tahtırevan ile seyahate devam edebildi. Fetihten iki gün sonra, yani 12 Ağustos’ta, Navarin, etrafındaki Milona ve Fener kaleleri ile beraber teslim olmuştu. Avar Türkleri tarafından kurulan bu şehrin ismi de Avar’dan gelmektedir.

Tarihten Bugüne

İncelemiş olduğunuz ürünün satış fiyatını satıcı belirlemektedir. “Kabahatler Kanunu Kapsamında KVKK’daki İdari Yaptırımlar” ile “Veri Sorumlularının … Karaman sorunu kesin bir biçimde çözümlendi. Boğdan ve Hersek üzerinde tam denetim kuruldu. Bayezid in gevşek ve pasif yönetimi Şah İsmail’in Doğu Anadolu’da taraftar toplamasını kolaylaştırdı. Fatih zamanında, Hicaz su yolları yüzünden Osmanlı Memlük ilişkileri bozulmuştu. İnebahtı’nın alınması ile Adriyatik Denizi’nde önemli bir üs elde edilmiş oldu. Tarihte ilk defa ateşli silahlarla savaşan yeniçeriler yine de bir üstünlük gösteremedi.

{

Sultan Cem Vakası ve Şahkulu İsyanı

|}

II. Beyazıt devri 31 yıl sürmüş ve fetihler bakımından sönük geçmiştir. Bu devir, Fatih ile Yavuz Sultan Selim devirleri arasında geçen sönük, durgun bir dönem olarak kabul edilmektedir. Bu durgunluğun sebeplerinin başında“Cem Sultan Olayı” gelmektedir. Bcyazıt’ın savaştan pek hoşlanmayan bir hükümdar olması ve daha çok ilimle meşgul olmak istemesinin tesiri vardır. Şimdi Sultanzâde hatun Bayezidin Hüsnüşah adlı hanımın­dan dünyaya gelmiştir.